Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
17°C

Nabór na wolne stanowisko

Ocena 0/5

Wójt Gminy Nur

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Nur

 

1. Wymagania niezbędne

1) spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 z późn. zm.)

określonych art.6 ust. l – 3,

2) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,

3) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie w pracy na stanowisku płac,

2) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pozwalająca na wykonywanie zadań na

powierzonym stanowisku, w szczególności: przepisów prawa dotyczących funkcjonowania

samorządu gminnego i organów gminy, instrukcji kancelaryjnej, przepisów z zakresu finansów

publicznych, ustawy o rachunkowości i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o

pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników

samorządowych, znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, ustawy Karta

Nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o Zakładowym Funduszu

Świadczeń Socjalnych,

3) wiedza z zakresu kadr, płac, rozliczeń z ZUS, US i ZFŚS, sprawozdawczości z GUS,

4) biegła znajomość programu: Kadry i Płace info system, Budżet, Środki Trwałe, Płatnik,

5) biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych Office,

6) znajomość zagadnień dotyczących dostępu do informacji publicznej,

7) umiejętność elektronicznego przesyłania danych, korzystania z poczty elektronicznej oraz

obsługi urządzeń biurowych,

8) umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,

9) dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, odporność na stres, umiejętność

korzystania z przepisów prawa.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych,

ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, dodatków do wynagrodzeń, nagród,

ekwiwalentów przysługujących pracownikom Urzędu Gminy, a w szczególności:

a) sporządzanie listy płac,

b) prowadzenie kart wynagrodzeń,

c) kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych,

d) dokonywanie potraceń podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie rozliczeń

z tego tytułu z właściwym Urzędem Skarbowym,

e) dokonywanie naliczeń, sporządzanie dokumentów - druków oraz prowadzenie rozliczeń

w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz

pracy,

f) terminowe rozliczanie i sporządzanie przelewów do ZUS (składki na ubezpieczenie

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy), Urzędu Skarbowego (podatku dochodowego od

osób fizycznych) i banków prowadzących rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

pracowników,

2) prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zawieranych przez Urząd

Gminy porozumień dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach organizowanych robot

publicznych, interwencyjnych itp.,

3) prowadzenie spraw wymienionych w pkt 1) lit a-f również dla innych osób, dla których

będą dokonywane wypłaty za wykonane prace,

4) wykonywanie analiz i sprawozdawczości dotyczącej spraw płacowych,

5) przygotowywanie dokumentów z zakresu spraw rentowych i emerytalnych pracowników,

6) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników,

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,

8) przygotowywanie korespondencji we wszystkich sprawach wynikających z realizowanych

zadań,

9) prowadzenie rachunkowości w jednostkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w

tym:

a) opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych dotyczących rachunkowości oraz

przedłożenia do zatwierdzenia kierownikom jednostek,

b) ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,

c) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek

obsługiwanych,

e) rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych jednostek,

f) sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładania ich

odpowiednim organom,

g) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,

h) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania

sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych,

10) obsługa i rozliczanie funduszu sołeckiego,

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego

stanowiska pracy,

12) przestrzeganie Konstytucji RP, ustaw, przepisów wykonawczych, zasad instrukcji

kancelaryjnej, instrukcji obiegu dokumentów i innych przepisów wewnętrznych.

4. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia,

4) poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

5) poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,

8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

9) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku Urzędu Gminy Nur, ul.

Drohiczyńska 2, 07-322 Nur, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00,

2) budynek nie posiada windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,

3) pracownik korzysta w pracy z zestawu komputerowego z monitorem ciekłokrystalicznym, co

najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,

4) bezpośredni kontakt z interesantami,

5) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy.

6. Inne informacje

1) Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz

zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie,

2) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nur,

3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru jest zobowiązany do złożenia informacji z Krajowego

Rejestru Karnego o niekaralności, opatrzonej datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem,

4) Wójt Gminy Nur zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru

któregokolwiek z kandydatów na w/w stanowisko,

5) Kandydaci, którzy nie przejdą pozytywnie procesu rekrutacji proszeni są o osobiste odbieranie

złożonych dokumentów aplikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Nur – dokumenty nie będą

odsyłane pocztą i po upływie 6 miesięcy zostaną zniszczone,

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

8. Planowane zatrudnienie

   Od 01 sierpnia 2024 roku

9. Miejsce, termin i sposób złożenia dokumentów

Dokumenty można składać:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, pokój nr 17,

2) przesyłając na adres Urzędu Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne

stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Nur" w terminie

do dnia 24 lipca 2024 roku do godziny 14:00.

 

Nur, dnia 4 lipca 2024 roku

Rafał Kruszewski

Wójt Gminy Nur

 

Pliki do pobrania:

zalaczniki_do_naboru.pdf
Format: pdf, 261.26 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!