Logo Gminy Nur
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Nur zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Nur www.gminanur.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Brak możliwości wykorzystania  tłumacza języka migowego przez strony internetowe.

 • brak możliwości odczytywania tekstu maszynowo,
 • brak nagrań treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo,
 • brak możliwości wykorzystania  tłumacza języka migowego przez strony internetowe,
 • brak możliwości wykorzystania  tłumacza języka migowego przez strony internetowe.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Mańko - Koordynator ds. dostępności, ugnur@gminanur.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (086) 277 99 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku nie zabezpieczone bramką, korytarze o szerokości 205 cm, oświetlenie korytarzy sztuczne, brak windy, brak pochylni, brak platform przyschodowych,
 • brak pętli indukcyjnych,
 • planowane wykonanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych do końca 2021 roku,
 • zapewniony dostęp do budynku za pośrednictwem podjazdu dla niepełnosprawnych.,
 • brak toalety dla niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

Aplikacje mobilne

 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA,
 • zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy w terminie 3 dni od zgłoszenia,
 • do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych,
 • aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo itp.,
 • brak dostępnych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklaracje dostępności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848