Logo Gminy Nur
Powróć do: Tereny inwestycyjne

Zuzela

Oferta inwestycyjna w Zuzeli, Zuzela 45 – działka nr 77/2 o powierzchni 0,51 ha, częściowo zabudowany budynkiem mieszkalnym, przeznaczenie w planie miejscowym MN/U.04:
1) podstawowe dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - co najmniej 50% powierzchni użytkowej budynku lub powierzchni działki budowlanej;
2) uzupełniające dla usług nieuciążliwych - maksymalnie 50% powierzchni użytkowej budynku lub powierzchni działki budowlanej.
2. W granicach terenów MN/U dopuszcza się zachowanie, z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy budynków zgodnie z ustaleniami ust. 3, 4 i 5, dla:
1) istniejącej zabudowy zagrodowej;
2) istniejących usług i drobnego rzemiosła.
Kounikacja: dostęp bezpośredni do drogi pwiatowej nr  2608W.
Właściciel: Gmina Nur – księga wieczysta OS1M/00047205/7.