Logo Gminy Nur

Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A oraz likwidacji otworu studziennego nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ołowskich

Gmina Nur realizuje projekt pn. „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A oraz likwidacji otworu studziennego nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ołowskich”, na który uzyskała pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas wykonania nowego otworu studziennego nr 2A przewidziane zostało wiercenie w rurach, zabudowanie filtra studziennego, pompowanie oczyszczające, chlorowanie otworu, pompowanie pomiarowe, montaż kompletnej obudowy typu Lange zdemontowanej wcześniej ze studni nr 2.

Planuje się, że zrealizowane przedsięwzięcie zapewni bezpieczeństwo w ciągłości i niezawodności zaopatrzenia w wodę do picia około 1500 mieszkańców korzystających z wodociągu zaopatrywanego w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Ołowskich zamieszkujących.

Wartość inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyniesie 192 680 zł, w tym środki z pożyczki z NFOŚiGW 156 650 zł. Pożyczka rozłożona jest na 10 lat i po spłacie połowy można wystąpić o umorzenie pozostałej kwoty.

Zakończenie realizacji inwestycji, łącznie ze sporządzeniem wymaganej prawem dokumentacji, planowane jest do 31.12.2020 r.