Logo Gminy Nur
Powróć do: Dla Mieszkańca

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie gminy Nur istnieje od 1989 r. Dzięki mądrości i umiejętności patrzenia w przyszłość władz samorządowych, zarówno lokalnych jak i powiatowych, we wrześniu 2002 r. ośrodek rozpoczął działalność w zaadoptowanym po szkole podstawowej budynku, znajdującym się na pięknej ok. 4h posesji w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Zuzela. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, a nadzorującym Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce. W skład ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy. Dzieci i młodzież przyjmowane są do ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Pobyt w placówce jest nieodpłatny.
W toku zajęć szkolnych i pracy w grupach internatu wychowankowie nabywają i doskonalą umiejętności z zakresu samoobsługi oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Poprzez bezpośredni kontakt z naturą zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, uczą się współdziałania z innymi ludźmi, rozwijają sprawność manualną, wrażliwość słuchową i muzykalność.

Ponadto ośrodek:

  • wspomaga rodziców /prawnych opiekunów/ w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych,
  • współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno – wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół,
  • prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno – wychowawcze w środowisku lokalnym.
  • Ze względu na jakość posiadanej bazy ośrodek w okresie wakacji organizuje wczasy, kolonie dla dzieci i obozy sportowe.

Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Zuzela 51, 07-322 Nur, powiat ostrowski, woj. mazowieckie
tel: 0862774404
fax: 0864783190
www.soswzuzela.nazwa.pl
e- mail: sosw_zuzela@op.pl