Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka odpadami

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NUR
W SPRAWIE NOWYCH STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Nur informuje, że w związku z podjętymi przez Radę Gminy Nur w dniu 3 lutego 2023 r. uchwałami: Nr XXXIV/236/23 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, oraz Nr XXXIV/237/23 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, od marca 2023 r. nastąpi zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki, które będą obowiązywały na terenie gminy Nur:

19 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

17 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym;

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXXIV/236/23 opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od oświadczenia, czy mieszkańcy gromadzą bioodpady w przydomowym kompostowniku.

200 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Uwaga!

Odpady powstałe na nieruchomości muszą być segregowane zgodnie z zasadami określonymi  w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nur.

Właściciele nieruchomości w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości dwukrotności stawki opłaty podstawowej, tj. 38 zł/ osoba.

Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości dwukrotności ryczałtowej stawki opłaty, tj.400 zł.                   

Wójt Gminy Nur
Rafał Kruszewski

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nur zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące, w terminach:

za I kwartał do 15 marca danego roku,

za II kwartał do 15 maja danego roku,

za III kwartał do 15 września danego roku,

za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Do pobierania wyżej wymienionych opłat są upoważnieni sołtysi z poszczególnych sołectw z terenu gminy Nur. Opłata ta może być również, tak jak dotychczas, wnoszona bezpośrednio na konto Gminy Nur w BS Ciechanowiec Oddział Nur 16 8749 0006 2600 1544 2000 0150. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nurze