Logo Gminy Nur

XL Sesja Rady Gminy Nur

Ocena 0/5

W dniu 22 listopada 2023 r. (środa) o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Nr 21 w budynku Urzędu Gminy Nur, odbędzie się XL sesja Rady Gminy Nur na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/23 z sesji Rady Gminy Nur odbytej w dniu 25 września 2023 r. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1) zmian budżetu gminy na 2023 rok, 

    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2023-2031,

    3) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    4) zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur,

    5) zmieniająca uchwałę Nr XVII/117/20 Rady Gminy Nur z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    6) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

    7) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną, jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nur,

    8) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nur na lata 2023-2027,

    9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 15 obrębów geodezyjnych  w Gminie Nur,

  10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 8 obrębów geodezyjnych w Gminie Nur,

  11) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

  12) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

  13) przyjęcia Gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad sesji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności