Logo Gminy Nur

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NUR O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ocena 0/5

 Nur, 26 marca 2024 r.

GGP.6722.1.2024

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY NUR

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
15 obrębów geodezyjnych w Gminie Nur oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 8 obrębów geodezyjnych w Gminie Nur 

a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późń. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3, art. 55 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu […] oraz uchwałami:

1)     nr XL/278/23 Rady Gminy Nur z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 15 obrębów geodezyjnych w Gminie Nur

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47052/wiadomosci/659890/files/uchwala_nr_xl27823.pdf

2)     nr XL/279/23 Rady Gminy Nur z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 8 obrębów geodezyjnych w Gminie Nur

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47052/wiadomosci/659890/files/uchwala_nr_xl27923.pdf

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów miejscowych i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy, a także składać wnioski dotyczące planów miejscowych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do Wójta Gminy Nur należy składać do dnia 17 kwietnia 2024 r., w formie papierowej w Urzędzie Gminy Nur pok. nr 9 lub nr 17, pocztą na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  gospodarkagruntami@gminanur.pl lub 
e-PUAP / f7558jnfbk/

Wnioski należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Nur, na stronie internetowej www.gminanur.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nur w zakładce: Aktualności. Formularz dostępny jest także na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii- link https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.

W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Nur danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania ww. planów miejscowych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Nur
                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        /-/ Rafał Kruszewski

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NUR
Format: pdf, 312.57 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności