Logo Gminy Nur

Informacja o realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

Ocena 0/5

Gmina Nur przystępuje do realizacji zadania pn: Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego:

wartość dofinansowania – 28662 zł;

całkowita wartość zadania – 28662 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Liczba uczestników Programu to 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
- zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
- ograniczanie skutków niepełnosprawności,
- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze będzie realizował Program „Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością” – edycja 2024 od marca 2024 r. do grudnia 2024r.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością  jest całkowicie nieodpłatny.

Termin dokonywania zgłoszeń w ramach naboru:  do 21 lutego 2024r.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

- w siedzibie GOPS w Nurze ul. Drohiczyńska 2
- można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur

Wszelkie Informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, tel.: 86 277 41 18

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu.pdf
Format: pdf, 196.03 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności