Logo Gminy Nur
Powróć do: O gminie

Sieć komunikacyjna na terenie gminy Nur

Sieć komunikacyjna

Sieć komunikacyjną na terenie gminy Nur tworzą:
- drogi krajowe 13,2 km,
- drogi wojewódzkie 12,0 km
- drogi powiatowe 45,45 km,
- drogi gminne 38,16 km.

Najważniejszymi elementami sieci komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym są:

droga krajowa nr 63 (Obwód Kaliningradzki) Budziszki;Giżycko; Łomża;Zambrów;Siedlce;Radzyń Podl.-Sławatycze (Białoruś) w ciągu łączącym Białoruś z należącym do Rosji Obwodem Kaliningradzkim, przebiegająca przez centrum gminy . Droga ta wymaga modernizacji, zwłaszcza w zakresie poprawy stanu poboczy i skrzyżowań (zwłaszcza w rejonie Godlewa Wielkiego ) oraz budowy ronda w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 (w Nurze).
 droga wojewódzka nr 694 relacji (Warszawa);Brok;Małkinia-Ciechanowiec i dalej prowadząca do Bielska Podl., Siemiatycz, Białowieży i Białegostoku. Jest to dla obszaru gminy uzupełniająca trasa komunikacyjna o znaczeniu ponadlokalnym. Droga ta stanowi ważny
w skali kraju ciąg turystyczny łączący Warszawę z Puszczą Białowieską. Na terenie gminy znajduje się odcinek tej drogi o długości 12,0 km.

Ważną funkcję zwłaszcza w zakresie obsługi ruchu lokalnego, pełnią drogi powiatowe. Przez teren gminy Nur przebiega 9 dróg powiatowych, łącznej długości 45,45 km o następującej lokalizacji:
- droga nr 2608W relacji Andrzejewo – Szulborze Wielkie – Zuzela – zbiorcza,

- droga nr 2622W relacji Żebry – Laskowiec – Kamieńczyk – Boguty – Pianki – lokalna,

- droga nr 2623W relacji Boguty – Pianki – Cietrzewki Warzyno – Żebry – Kolonia – lokalna,

- droga nr 2625W relacji Godlewo – Warsze – Kunin – Zamek – do drogi 2622W – lokalna,

- droga nr 2626W relacji Godlewo – Kałęczyn – Zuzela – lokalna,

- droga nr 2627W relacji Nur – Ołtarze – Gołacze – Zuzela – lokalna,

- droga nr 2628W relacji Ciechanowiec – Zaszków – Ślepowrony – Nur – zbiorcza.

Znaczny odsetek dróg powiatowych ma nawierzchnię nieulepszoną, (na koniec 2002 r. były to odcinki o długości 17,245 km, co stanowiło 38% długości dróg powiatowych). Nawierzchnia bitumiczna wykonana została na długości 28,205 km, co stanowi ponad 62% łącznej długości. Na odcinkach posiadających nawierzchnię bitumiczną, drogi powiatowe na ogół wykazują dobrą wartość techniczną i eksploatacyjną.

Na terenie gminy Nur znajdują się 22 drogi gminne o łącznej długości 38,16 km; w tym: 10,93 km dróg o nawierzchni bitumicznej.

260501W

od dr.pow.mr 2628W  Zaszków - dr.pow.nr2628W Myślibory

4 450,00 m

260502W

dr.pow. nr 2623W -dr.kraj. nr 63  Strękowo

5 360,00 m

260503W

dr.woj.nr 694 - dr.kraj.nr63 Nur

1 743,00 m

260504W

Strękowo- dr.woj. nr 694

1 916,00 m

260505W

dr.pow.nr2626W Kałęczyn - dr.kraj.nr63

1 906,00 m

260506W

Opatowina-Godlewo-Warsze-Godlewo-Milewek

4 948,00 m

260507W

dr.pow.2628W - dr.pow.nr 2629W Kamianka- Stokowo

2 190,00 m

260508W

dr.pow.nr 2628W - dr.gm.nr 260507W

636,00 m

260509W

dr.pow.nr2626W - dr.kraj.nr63 Godlewo-Warsze

562,00m

260510W

dr.pow.nr 2627W - Ołtarze Gołacze Kolonia

1 697,00 m

260511W

dr.pow.nr2608W- Zuzela (Smolewo Parcele)

840,00 m

260512W

dr.pow.nr2608W - dr.pow.nr2626W Zuzela(za szkołą)

1 080,00 m

260513W

dr.pow.nr2608W - dr.pow.nr2626W Zuzela (za cmentarzem)

510,50 m

260514W

dr.gm.nr260502W - Żebry-Laskowiec(rzeka Pukawki )

300,00 m

260515W

dr.gm.nr260502W  -Strękowo- Nieczyk.  -  dr.kraj.nr63

1 335,00 m

260516W

dr.pow.nr2628W - Zaszków

1 125,00 m

260517W

dr.pow.nr2628W - Zaszków

700,00 m

260518W

dr.pow.nr2628W -Ślepowrony (rzeka Nurzec)

1 020,00 m

260519W

dr.pow.nr2626W - Godlewo Wielkie

705,70 m

260520W

dr.kraj.nr63 - dr.gm.nr2606505W Godlewo -Milewek

2 308,00 m

260521W

dr.woj.nr694 -dr.pow.nr 2627W  Nur(ul.Ogrodowa)

1 018,00 m

260522W

dr.pow. nr2626W Kałęczyn  - gr.gminy

1 810,00 m

 

Gęstość i rozmieszczenie sieci dróg gminnych na terenie gminy Nur jest wystarczające, jednak stan nawierzchni istniejących dróg nie jest zadawalający zarówno pod względem stanu technicznego (znaczny odsetek dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej), jak i nośności podbudów.

Ulice wśród zwartej zabudowy wiejskiej mają na ogół nawierzchnię bitumiczną lub żwirową. Na terenie miejscowości gminnej Nur znajduje się 13 ulic.

Liczebność miejsc parkingowych na terenie gminy szacowana jest na około 100 stanowisk. Występują one głównie w Nurze, w Zuzeli oraz przy zajeździe w Godlewie Wielkim. Wyraźnie odczuwa się bark parkingu w pobliżu kościoła oraz cmentarza w Nurze. W centrum miejscowości gminnej parkowanie odbywa się również wzdłuż ulicy Drohiczyńskiej. Parkowanie wzdłuż tej ulicy, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 694 prowadzącej intensywniejszy ruch tranzytowy, ogranicza jej przepustowość i pogarsza warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.